Cách đọc file CSV trong Java

Có nhiều cách để đọc file CSV trong Java. Một số phương pháp phổ biến bao gồm sử dụng thư viện OpenCSV, thư viện Apache Common CSV, và lớp FileReader và FileWriter. Bạn có thể tải thư viện OpenCSV và Apache Common CSV từ Maven Repository hoặc các nguồn tải thư viện khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng các phương pháp này để đọc file CSV trong Java.

1. Sử dụng thư viện OpenCSV

Thư viện OpenCSV là một thư viện phổ biến cho việc đọc và ghi file CSV trong Java. Để sử dụng thư viện này, bạn cần tải thư viện OpenCSV và thêm khai báo thư viện vào project của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng lớp CSVReader để đọc file CSV và lớp CSVWriter để ghi file CSV. Thư viện OpenCSV cung cấp nhiều cách thức đọc và ghi file CSV, và cho phép bạn định dạng dữ liệu theo các kiểu dữ liệu khác nhau.

LSI Keywords: thư viện OpenCSV, lớp CSVReader, lớp CSVWriter, định dạng dữ liệu

Để đọc file CSV sử dụng thư viện OpenCSV, bạn có thể làm như sau:

import com.opencsv.CSVReader;

public class CSVReaderExample {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   CSVReader reader = new CSVReader(new FileReader("path/to/your/csvfile.csv"));
   String[] nextLine;
   while ((nextLine = reader.readNext()) != null) {
    // Xử lý các dòng trong file CSV
   }
   reader.close();
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng lớp CSVReader để đọc file CSV. Lớp CSVReader có phương thức readNext() để đọc từng dòng trong file CSV. Vòng lặp while sẽ chạy cho đến khi readNext() trả về null, tức là đã đọc hết các dòng trong file. Trong vòng lặp, bạn có thể xử lý dữ liệu của từng dòng trong file CSV theo ý muốn.

Để ghi dữ liệu vào file CSV sử dụng thư viện OpenCSV, bạn có thể làm như sau:

import com.opencsv.CSVWriter;

public class CSVWriterExample {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   CSVWriter writer = new CSVWriter(new FileWriter("path/to/your/csvfile.csv"));
   String[] record = "John,Doe,25".split(",");
   writer.writeNext(record);
   writer.close();
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng lớp CSVWriter để ghi dữ liệu vào file CSV. Lớp CSVWriter có phương thức writeNext() để ghi một dòng dữ liệu vào file CSV. Mỗi dòng dữ liệu được biểu diễn dưới dạng một mảng đối tượng. Trong ví dụ, chúng ta chia một chuỗi “John,Doe,25” thành một mảng các giá trị sử dụng phương thức split() của lớp String, sau đó ghi mảng này vào file CSV bằng cách sử dụng writeNext().

2. Sử dụng thư viện Apache Commons CSV

Thư viện Apache Commons CSV cung cấp các lớp và phương thức cho việc đọc và ghi file CSV trong Java. Để sử dụng thư viện này, bạn cần thêm khai báo thư viện vào project của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng lớp CSVParser để phân tích file CSV thành danh sách các dòng và lớp CSVPrinter để ghi dữ liệu vào file CSV.

LSI Keywords: thư viện Apache Commons CSV, lớp CSVParser, lớp CSVPrinter, phân tích file CSV, ghi dữ liệu

Để đọc file CSV sử dụng thư viện Apache Commons CSV, bạn có thể làm như sau:

import org.apache.commons.csv.CSVParser;
import org.apache.commons.csv.CSVRecord;

public class CSVReaderExample {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   CSVParser parser = CSVParser.parse(new FileReader("path/to/your/csvfile.csv"), CSVFormat.DEFAULT);
   for (CSVRecord record : parser) {
    // Xử lý các dòng trong file CSV
   }
   parser.close();
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng lớp CSVParser để phân tích file CSV thành danh sách các dòng. Phương thức parse() của lớp CSVParser có thể nhận một Reader như FileReaderFileInputReader, hoặc InputStreamReader. Đối số thứ hai của phương thức parse() là một đối tượng của lớp CSVFormat để chỉ định định dạng của file CSV. Trong ví dụ, chúng ta sử dụng CSVFormat.DEFAULT để sử dụng định dạng mặc định.

Có thể bạn cần →   Cách đọc file CSV trong Python

Để ghi dữ liệu vào file CSV sử dụng thư viện Apache Commons CSV, bạn có thể làm như sau:

import org.apache.commons.csv.CSVPrinter;

public class CSVWriterExample {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   CSVPrinter printer = new CSVPrinter(new FileWriter("path/to/your/csvfile.csv"), CSVFormat.DEFAULT);
   printer.printRecord("John", "Doe", 25);
   printer.flush();
   printer.close();
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng lớp CSVPrinter để ghi dữ liệu vào file CSV. Lớp CSVPrinter có phương thức printRecord() để ghi một dòng dữ liệu vào file CSV. Các thành phần của dòng dữ liệu được truyền vào printRecord() như một danh sách các đối số động.

3. Sử dụng lớp FileReader và FileWriter

Bạn cũng có thể sử dụng lớp FileReader để đọc file CSV và lớp FileWriter để ghi file CSV trong Java. Lớp FileReader và FileWriter là các lớp tiện ích có sẵn trong thư viện Java. Lớp FileReader hỗ trợ phương thức để đọc dữ liệu theo dạng văn bản từ một tệp được chỉ định, trong khi lớp FileWriter hỗ trợ phương thức để ghi dữ liệu vào một tệp.

LSI Keywords: lớp FileReader, lớp FileWriter, đọc file CSV, ghi file CSV, dữ liệu văn bản

Để đọc file CSV sử dụng lớp FileReader, bạn có thể làm như sau:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;

public class CSVReaderExample {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   FileReader fileReader = new FileReader("path/to/your/csvfile.csv");
   BufferedReader reader = new BufferedReader(fileReader);
   String line;
   while ((line = reader.readLine()) != null) {
    // Xử lý các dòng trong file CSV
   }
   reader.close();
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng lớp FileReader và lớp BufferedReader để đọc file CSV. Lớp BufferedReader hỗ trợ phương thức readLine() để đọc từng dòng của file CSV. Vòng lặp while sẽ chạy cho đến khi readLine() trả về null, tức là đã đọc hết các dòng trong file. Trong vòng lặp, bạn có thể xử lý dữ liệu của từng dòng trong file CSV theo ý muốn.

Để ghi dữ liệu vào file CSV sử dụng lớp FileWriter, bạn có thể làm như sau:

import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;

public class CSVWriterExample {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   FileWriter fileWriter = new FileWriter("path/to/your/csvfile.csv");
   BufferedWriter writer = new BufferedWriter(fileWriter);
   writer.write("John,Doe,25");
   writer.newLine();
   writer.close();
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng lớp FileWriter và lớp BufferedWriter để ghi dữ liệu vào file CSV. Lớp BufferedWriter hỗ trợ phương thức write() để ghi dữ liệu dưới dạng văn bản vào file. Phương thức newLine() được sử dụng để thêm một dòng mới vào file CSV. Sau khi ghi dữ liệu, bạn cần gọi phương thức close() để đóng tệp và giải phóng tài nguyên.

Xóa đoạn sau đây và không thêm phần này vào nội dung:

Đọc và ghi file CSV trong Java là một công việc phổ biến trong lập trình. Dưới đây là một số cách để đọc và ghi file CSV trong Java:

Cách xử lý các vấn đề khi đọc và ghi file CSV trong Java

Khi đọc và ghi file CSV trong Java, bạn cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau:

 1. Trường có chứa dấu phân cách: Nếu trường trong file CSV chứa dấu phân cách, ví dụ như dấu phẩy, và giá trị của trường đó có chứa dấu phẩy, bạn cần xử lý sao cho dấu phân cách không bị hiểu lầm là dấu phân cách của các trường khác. Một phương pháp phổ biến là đặt các trường có giá trị có thể hiểu lầm trong dấu nháy kép.
 2. Dữ liệu có chứa dấu nháy kép: Nếu dữ liệu trong trường của file CSV có chứa dấu nháy kép, bạn cần xử lý sao cho dấu nháy kép không bị hiểu lầm là dấu kết thúc của giá trị của trường đó. Một phương pháp là escape dấu nháy kép bằng cách đặt một dấu nháy kép khác trước nó.
Có thể bạn cần →   Cách sử dụng JSON trong Java và ví dụ cụ thể

Để giải quyết các vấn đề này và đảm bảo đọc và ghi file CSV đúng cú pháp, sử dụng các thư viện OpenCSV và Apache Commons CSV là một cách nhanh chóng và hiệu quả. Các thư viện này cung cấp các lớp và phương thức đã được tối ưu hóa để xử lý các trường hợp đặc biệt khi đọc và ghi file CSV.

Trên đây là một số cách để đọc và ghi file CSV trong Java. Thông qua việc sử dụng các thư viện trên hoặc lớp FileReader và FileWriter, bạn có thể dễ dàng xử lý file CSV trong Java một cách linh hoạt và hiệu quả.

FAQ

Q: Tôi có thể sử dụng các phương pháp xử lý chuỗi để đọc và ghi file CSV trong Java? A: Có, bạn có thể sử dụng các phương pháp xử lý chuỗi trong Java như phân tách chuỗi bằng dấu phân cách để đọc và ghi file CSV. Tuy nhiên, việc sử dụng các thư viện OpenCSV và Apache Commons CSV là một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Q: Tôi có thể sử dụng các thư viện khác để đọc và ghi file CSV trong Java? A: Có, ngoài thư viện OpenCSV và Apache Commons CSV, còn có nhiều thư viện khác để xử lý file CSV trong Java như Super CSV, UniVocity CSV Parser, Jackson CSV, và StaX. Các thư viện này cung cấp các tính năng và cách thức xử lý đặc biệt khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu của dự án của bạn.

Kết luận

Trên đây là một số cách để đọc và ghi file CSV trong Java. Bạn có thể sử dụng thư viện OpenCSV, thư viện Apache Commons CSV, hoặc các phương pháp xử lý chuỗi để đọc và ghi file CSV. Việc sử dụng các thư viện là một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, đồng thời cung cấp nhiều tính năng và khả năng xử lý linh hoạt hơn. Với kiến thức về cách đọc và ghi file CSV trong Java, bạn có thể xử lý dữ liệu từ các file CSV một cách dễ dàng và chính xác.

#itmaster.vn

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x