Cách đọc file CSV trong Python

đọc file csv trong python

CSV là viết tắt của Comma-Separated Value. Đây là file văn bản thuần túy trong đó thông tin được sắp xếp ở dạng bảng.  Nó chỉ có thể chứa dữ liệu văn bản thực tế, nghĩa là không có các hàm .

Chúng ta có ví dụ về 1 trường dữ liệu như sau . Giả sử đặt là excample.txt

name, rollno, Department 
Peter Parker, 009001, Civil 
Tony Stark, 009002, Chemical 

Chúng ta sẽ có đoạn code Python để đọc CSV như sau

import csv 
with open(r'C:\Users\itmastervn\Desktop\example.csv') as csv_file: 
  csv_read = csv.reader(csv_file, delimiter=',') #Delimeter là dấu phẩy  
  count_line = 0  
  # Lặp lại đối tượng tệp hoặc từng hàng của tệp 
  for row in csv_read: 
    if count_line == 0: 
      print(f'Column names are {", ".join(row)}') 
      count_line += 1 
    else: 
      print(f'\t{row[0]} roll number is: {row[1]} and department is: {row[2]}.') 
      count_line += 1 
  print(f'Processed {count_line} lines.') # Dòng này sẽ in số dòng từ tệp 

Chúng ta sẽ có kết quả như sau :

đọc file csv trong python

Trong đoạn mã trên, chúng tôi đã nhập mô-đun csv để đọc tệp example.csv . Để đọc csv, chúng ta chuyển đường dẫn đầy đủ của tệp vào csv.reader() . Sử dụng hàm tích hợp sẵn csv.reader() , nó nhận hai đối số tệp object và delimiter . Tiếp đến sẽ khởi tạo biến count_line bằng 0. Nó đếm số dòng từ tệp csv.

Bây giờ, chúng ta đã lặp lại từng hàng của đối tượng tệp csv. Dữ liệu được trả về bằng cách loại bỏ các dấu phân cách. Hàng đầu tiên được trả về chứa tên cột.

ITMASTER.VN

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x