Định nghĩa hàm print() trong lập trình Python và ví dụ

ham print python

Định nghĩa hàm print() Python

Trong Python, hàm print() được sử dụng để in ra các giá trị hoặc đối tượng ra màn hình console hoặc ghi vào file, tùy thuộc vào cách sử dụng.

Hàm print() có thể nhận một hoặc nhiều đối số, có thể là các biểu thức, chuỗi, số, đối tượng, danh sách, tuple hoặc bất kỳ kiểu dữ liệu nào khác trong Python. Nó sẽ tách các giá trị đó bằng khoảng trắng mặc định và in chúng ra màn hình.

Ví dụ, để in ra một chuỗi đơn giản, bạn có thể sử dụng:

print("Xin chào, đây là Python")

Kết quả

Xin chào, đây là Python

Bạn cũng có thể in nhiều giá trị hoặc các biểu thức bằng cách sử dụng dấu phẩy để tách chúng:

x = 10
y = 20
print("Tổng của", x, "và", y, "là", x + y)

Kết quả đầu ra sẽ là:

Tổng của 10 và 20 là 30

Bạn cũng có thể sử dụng các định dạng chuỗi để tùy chỉnh cách in ra giá trị. Ví dụ:

name = "John"
age = 30
print("Tên: {0}, Tuổi: {1}".format(name, age))

Kết quả

Tên: John, Tuổi: 30

Trong phiên bản Python 3.6 trở lên, bạn cũng có thể sử dụng f-string để tạo chuỗi được định dạng động:

name = "John"
age = 30
print(f"Tên: {name}, Tuổi: {age}")

Output sẽ là

Tên: John, Tuổi: 30
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x