Hàm Dict() trong lập trình Python

Chức năng của hàm Dict

Hàm dict() trong Python được sử dụng để tạo một đối tượng từ điển mới hoặc chuyển đổi một đối tượng khác sang dạng từ điển.

Cú pháp

dict()
dict(mapping)
dict(iterable)
dict(**kwargs)

Trong đó:

  • Nếu không có đối số nào được truyền vào, hàm dict() sẽ trả về một từ điển rỗng.
  • Nếu đối số truyền vào là một đối tượng mapping (ví dụ như một từ điển hoặc một đối tượng collections.Mapping), hàm dict() sẽ tạo một bản sao của đối tượng đó dưới dạng từ điển.
  • Nếu đối số truyền vào là một đối tượng iterable (ví dụ như một danh sách hoặc một bộ giá trị), hàm dict() sẽ tạo một từ điển mới, trong đó các phần tử trong đối tượng iterable được sử dụng làm cặp key-value.
  • Nếu đối số truyền vào là các đối số đặc biệt (ví dụ như a=1, b=2,…), hàm dict() sẽ tạo ra một từ điển mới với các cặp key-value được chỉ định bởi các đối số đặc biệt.

Ví dụ về kiểu dữ liệu Dict() trong Python

Dưới đây là một số ví dụ minh họa cho việc sử dụng hàm dict():

# Tạo một từ điển rỗng
d = dict()
print(d) # {}

# Tạo một bản sao của một đối tượng mapping
m = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
d = dict(m)
print(d) # {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

# Tạo một từ điển mới từ một đối tượng iterable
l = [('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)]
d = dict(l)
print(d) # {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

# Tạo một từ điển mới từ các đối số đặc biệt
d = dict(a=1, b=2, c=3)
print(d) # {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

• Tạo một từ điển rỗng

# Tạo một từ điển rỗng
d = dict()
print(d) # {}

• Chuyển đổi một danh sách sang một từ điển

# Tạo một danh sách chứa các cặp key-value
l = [('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)]

# Chuyển đổi danh sách thành một từ điển
d = dict(l)
print(d) # {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

• Tạo một từ điển mới từ các đối số đặc biệt

# Tạo một từ điển mới từ các đối số đặc biệt
d = dict(a=1, b=2, c=3)
print(d) # {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

• Tạo một bản sao của một từ điển

# Tạo một từ điển ban đầu
m = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

# Tạo một bản sao của từ điển ban đầu
d = dict(m)
print(d) # {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

• Tạo một từ điển mới từ các phần tử trong danh sách và một chuỗi làm giá trị mặc định cho các phần tử

# Tạo một danh sách chứa các key
keys = ['a', 'b', 'c']

# Tạo một từ điển mới với các key trong danh sách và giá trị mặc định
d = dict.fromkeys(keys, 'default')
print(d) # {'a': 'default', 'b': 'default', 'c': 'default'}
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x