Hàm random() trong Python: Tạo số ngẫu nhiên trong phạm vi từ 0 đến 1

Hàm random() là một trong những hàm quan trọng của module random trong Python. Hàm này được sử dụng để tạo ra các số ngẫu nhiên trong phạm vi từ 0 đến 1. Trong Python, có hai loại số ngẫu nhiên khác nhau: số được tạo ra từ phần cứng và số được tạo ra từ thuật toán. Module random trong Python cung cấp các phương thức để làm việc với các số ngẫu nhiên này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm random() và các phương thức khác trong module random, cùng với một số ứng dụng thực tế.

1. Hàm random() trong Python

Hàm random() trong Python được sử dụng để tạo ra một số ngẫu nhiên từ 0 đến 1. Kết quả của hàm này sẽ là một số thực nằm trong khoảng từ 0 đến 1, bao gồm cả 0 và 1.

Ví dụ:

import random

x = random.random()
print(x)

Đầu ra:

0.5473810927853529

Hàm random() trả về một giá trị ngẫu nhiên mỗi lần được gọi. Nếu chúng ta gọi lại hàm random() một lần nữa, giá trị trả về sẽ khác so với lần trước.

2. Hàm seed() trong module random

Hàm seed() của module random được sử dụng để khởi tạo trình tạo số ngẫu nhiên. Khi chạy một chương trình Python, trình tạo số ngẫu nhiên sẽ sử dụng giá trị seed để tùy chỉnh dãy số ngẫu nhiên được tạo ra. Nếu không thiết lập giá trị seed, hàm random() sẽ sử dụng thời gian hiện tại của hệ thống làm seed.

Có thể bạn cần →   HSRP là gì ? Tìm hiểu về giao thức HSRP trong mạng máy tính

Ví dụ:

import random

random.seed(1)
x = random.random()
print(x)

Đầu ra:

0.13436424411240122

Trong ví dụ trên, chúng ta đã thiết lập giá trị seed là 1. Khi chạy chương trình, hàm random() sẽ tạo ra một số ngẫu nhiên dựa trên giá trị seed này. Kết quả đầu ra là 0.13436424411240122.

3. Các phương thức trong module random

Module random trong Python cung cấp nhiều phương thức hữu ích để làm việc với các số ngẫu nhiên. Dưới đây là một số phương thức thông dụng:

3.1. randint(a, b)

Phương thức randint(a, b) trả về một số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi từ a đến b. Giá trị của a và b có thể là cả số âm và số dương.

Ví dụ:

import random

x = random.randint(1, 10)
print(x)

Đầu ra:

7

Trong ví dụ trên, phương thức randint(1, 10) sẽ trả về một số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 10.

3.2. choice(sequence)

Phương thức choice(sequence) trả về một phần tử ngẫu nhiên trong một chuỗi đã cho. Chuỗi này có thể là một danh sách, một tuple, hoặc một chuỗi ký tự.

Ví dụ:

import random

x = random.choice([1, 2, 3, 4, 5])
print(x)

Đầu ra:

4

Trong ví dụ trên, phương thức choice sẽ trả về một phần tử ngẫu nhiên từ danh sách [1, 2, 3, 4, 5].

3.3. shuffle(sequence)

Phương thức shuffle(sequence) được sử dụng để xáo trộn một chuỗi. Xáo trộn có nghĩa là thay đổi vị trí các phần tử trong chuỗi đó.

Ví dụ:

import random

mylist = [1, 2, 3, 4, 5]
random.shuffle(mylist)
print(mylist)

Đầu ra:

[4, 5, 1, 2, 3]

Trong ví dụ trên, phương thức shuffle đã xáo trộn lại danh sách [1, 2, 3, 4, 5], và kết quả đầu ra là danh sách đã được xáo trộn.

Có thể bạn cần →   Hàm input() trong lập trình Python

4. Ứng dụng của module random trong Python

Module random trong Python có nhiều ứng dụng trong thực tế. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của module này:

  1. Sinh ra số ngẫu nhiên cho các chương trình trao giải thưởng.
  2. Xáo trộn các phần tử trong danh sách để tạo ra sự ngẫu nhiên.
  3. Tự động tạo test case cho các chương trình.

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao chúng ta cần sử dụng hàm seed() trong module random?

Hàm seed() được sử dụng để tạo ra một dãy số ngẫu nhiên khác nhau mỗi khi chạy chương trình. Nếu không sử dụng hàm này, dãy số ngẫu nhiên sẽ bị trùng lắp và không thể đảm bảo tính ngẫu nhiên.

2. Điểm khác nhau giữa hàm random() và randint() trong module random là gì?

Hàm random() trả về một số thực ngẫu nhiên từ 0 đến 1, trong khi hàm randint() trả về một số nguyên ngẫu nhiên trong một phạm vi đã cho.

3. Làm thế nào để tạo một danh sách ngẫu nhiên từ một chuỗi đã cho?

Chúng ta có thể sử dụng hàm shuffle() để xáo trộn các phần tử trong chuỗi đã cho và tạo ra một danh sách ngẫu nhiên.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm random() trong Python và các phương thức khác trong module random. Chúng ta cũng đã xem xét một số ứng dụng thực tế của module random. Việc sử dụng module random trong Python có thể mang lại tính ngẫu nhiên và sự khác biệt cho các chương trình.

#itmaster.vn

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x