Khái niệm và cách lọc dữ liệu trong Python với hàm Filter

Khái niệm Filter trong Python

Hàm filter() trong Python được sử dụng để lọc các phần tử của một chuỗi hoặc một tập hợp (list, tuple, set) dựa trên một điều kiện nhất định. Nó trả về một iterator chứa các phần tử thoả mãn điều kiện được chỉ định.

Cú pháp của hàm Filter

Hàm Filter trong Python sử dụng cú pháp sau đây

filter(function, iterable)
  • function: Là một hàm đánh giá điều kiện cho mỗi phần tử trong iterable. Nếu function trả về True, phần tử đó được bao gồm trong kết quả. Nếu function trả về False, phần tử đó sẽ bị bỏ qua.
  • iterable: Là một chuỗi hoặc một tập hợp mà bạn muốn lọc.

Ví dụ về cách sử dụng hàm Filter trong Python

Ví dụ để lấy các số chẵn lọc từ một danh sách bao gồm các số nguyên

def is_even(num):
    return num % 2 == 0

numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

filtered_numbers = filter(is_even, numbers)

# Chuyển iterator thành list để hiển thị kết quả dễ đọc
even_numbers = list(filtered_numbers)

print(even_numbers)

Với đoạn mã trên ta sẽ có kết quả như sau

[2, 4, 6, 8, 10]

Diễn giải ví dụ Python trên như sau

  • Hàm is_even() được định nghĩa để kiểm tra xem một số có phải là số chẵn hay không bằng cách kiểm tra phần dư của phép chia cho 2.
  • numbers là danh sách các số từ 1 đến 10.
  • Hàm filter(is_even, numbers) sẽ lọc các số chẵn từ danh sách numbers bằng cách sử dụng hàm is_even() làm điều kiện.
  • Kết quả sau cùng là danh sách even_numbers chứa các số chẵn được lọc từ danh sách ban đầu numbers.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x